Procedury

Procedura pobytu dziecka w przedszkolu w reżimie sanitarnym po 01.09.2020r.

1.Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola o godzinie zdeklarowanej w OŚWIADCZENIU zabiera maseczkę dziecka ze sobą. Rodzic nie wchodzi do budynku Przedszkola.

2. Dziecko jest odbierane w drzwiach Przedszkola przez panią opiekunkę.

3. Rodzic odpowiada za przygotowanie swojego dziecka poprzez poinformowanie go o nowych zasadach obowiązujących w Przedszkolu ( spokojne, krótkie pożegnanie).

4. Dyrektor, nauczyciel, opiekun ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do Przedszkola, gdy wykazuje ono objawy chorobowe; katar, kaszel.

5. W szatni dziecku pomaga pani opiekunka, która po umyciu wraz z dzieckiem rączek prowadzi je do wyznaczonej sali. 

6. Dziecko trafia do wyznaczonej wcześniej grupy, sali – ustalonej na podstawie zdeklarowanych godzin pobytu w placówce. Przebywa tam cały dzień pod opieką tych samych pań i w towarzystwie tych samych dzieci.

7. W sali będzie określona liczba dzieci – zgodnie z wytycznymi do 25 dzieci.

8. Grupy dzieci nie będą się ze sobą spotykać.

9. W Przedszkolu obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci i pracowników między salami w ciągu całego dnia.

10.Dezynfekcja pomieszczeń i zabawek odbywać się będzie, zgodnie z odrębnymi procedurami.

11. Pracownicy Przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i zasad BHP zgodnie z odrębnymi procedurami.

12. Z sal usunięte zostały przedmioty i zabawki trudne do skutecznej dezynfekcji.

13. Wietrzenie sal odbywać się będzie co godzinę.

14. Pobyt dzieci na dworze odbywać się będzie w obrębie ogrodu przedszkolnego z zachowaniem zasady izolacji od innej grupy i dezynfekcji sprzętu. Dopuszcza się spacery po terenie osiedla.

15. Korzystanie z toalety odbywać się będzie przez 3 dzieci jednocześnie, pod nadzorem opiekuna, który po każdej czynności higienicznej ma za zadanie dopilnować umycia rączek i zdezynfekować miejsce.

16. Obowiązuje zakaz przynoszenia do Przedszkola zabawek i innych przedmiotów.

17. Zabieranie z przedszkola wykonanych przez dziecko rysunków odbywać się będzie tylko za zgodą Rodzica.

18. Środki higieniczne maluszków (wilgotne chusteczki, pampersy) powinny być dostarczone w zamkniętej foliowej torbie – dokładnie podpisanej.

19. W razie stwierdzenia u dziecka wzrostu temperatury, nasilenia kaszlu, kataru lub innych niepokojących objawów chorobowych Rodzic w drodze szybkiej komunikacji ( w OŚWIADCZENIU) zostaje powiadomiony. Dziecko na czas oczekiwania na Rodzica zostaje odizolowane i pozostaje pod opieką odpowiednio zabezpieczonego pracownika Przedszkola. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola i zapewnienia mu właściwej opieki i pomocy.

20. O powodach nieobecności dziecka w Przedszkolu należy poinformować dyrekcję Placówki.

21. Przedszkole jest zamknięte dla osób postronnych.

22.Rodzice nie wchodzą do Przedszkola. Czekają przed wejściem z zachowaniem wymaganych odległości. Dziecko ubiera się w szatni z pomocą pani opiekunki, która oddaje dziecko Rodzicowi.

 
  • Calendar icon 26 sierpnia 2020


wordpress темы.